Surat Kuasa Mengurus warisan
Contoh-Contoh Akta Notaris
SURAT KUASA

MENGURUS WARISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : […………………………………………………………………………………………….]

Alamat : […………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….]

Pekerjaan : […………………………………………………………………………………………….]

No KTP : [……………………………………………………………………………………………]

Selanjutnya disebut Pemberi Kuasa :

Dengan ini memberi kuasa penuh kepada :

Nama : […………………………………………………………………………………………….]

Alamat : […………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….]

Pekerjaan : […………………………………………………………………………………………….]

No KTP : […………………………………………………………………………………………….]

Selanjutnya disebut Penerima Kuasa.

Baik masing-masing maupun bersama-sama.

KHUSUS

Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam kedudukannya selaku saudara kandung almarhum [………………………………..] untuk :

Menghadap notaries/PPAT yang berwenang, serta pejabat-pejabat terkait sehubungan dengan hak dan bagian pemberi kuasa atas harta peninggalan almarhum [……………………………………………] :
Meminta keterangan-keterangan dari notaris sehubungan dengan hak dan kepentingan pemberi kuasa atas harta peninggalan almarhum [……………………………….]
Meminta dan menerima dokumen-dokumen yang berhubungan dengan harta peninggalan almarhum […………………………………] dan salinan bukti-bukti kepemilikan harta peninggalan atas nama almarhum [……………………………………] secara ringkas membela kepentingan pemberi kuasa sepenuhnya.
Menerima dan menandatangani serah terima uang dan atau benda bergerak dan benda tidak bergerak milik almarhum [……………………………..} yang menjadi hak Pemberi Kuasa.

Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat dan ditandatangani di […………………………..] [tanggal,bulan, tahun]

Penerima Kuasa Pemberi Kuasa

Materai

(……………………..) (……………………..)

Advertisements